Mažos vertės produkto reklamos priemonių efektyvumo/poveikio vartotojams tyrimo instrumentai: metodologija ir anketa

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 15
Paveikslų sk: 1
Lentelių sk: 3

Anotacija:

Pateikiama metodologija ir anketa gali būti taikoma atliekant tyrimus įvairiose organizacijose (verslo ir ne verslo), atliekant mažos vertės produktų reklamos efektyvumo tyrimą. Metodologija ir anketa turi teorinį pagrindimą, anketos klausimai suformuluoti atitinkamai keliamam tyrimo tikslui ir iš jo išplaukiantiems uždaviniams. Produkto paketas apima ataskaitą, kurioje pagrindžiama ir suformuluojama tyrimo metodika, tikslas, uždaviniai, tyrimo anketa, rekomenduojama tyrimo eiga, pateikiama anketa, kurią pirkėjas gali naudoti savo atliekamiems tyrimas. Produkto paketas taip pat apima MsExcel formato failą sutyrimo imties skaičiuokle, trumpa bei išplėstine tyrimo rezultatų suvestine, kuriose įdiegtos formulės palengvins rezultatų analizę.

Ataskaitoje siūloma metodologija grindžiama moksliniais darbais, pateikiamos nuorodos į šaltinius bei literatūros sąrašas. Pateikiamos informaciją apibendrinančios ir  analitinės lentelės, grafikų pavyzdžiai.

Turinys
1. Tyrimo atlikimo gairės ......................................................3
2. Tyrimo metodika .................................................................6
2.1. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai ..........................6
2.2. Tyrimo metodas................................................................6
2.3. Anketos sudarymas ir pagrindimas ..........................7
2.4. Tyrimo imtis .......................................................................9
3. Anketa......................................................................................10
Literatūra .....................................................................................15
Kaina: 2.00
Kaip pirkti?