Didelės vertės produkto reklamos priemonių efektyvumo/ poveikio vartotojams tyrimo instrumentai: metodologija ir anketa

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 14
Paveikslų sk: 1
Lentelių sk: 3

Pateikiama metodologija ir anketa gali būti taikoma atliekant tyrimus įvairiose organizacijose, vertinant didelės vertės produkto reklamos efektyvumą. Metodologija ir
anketa turi teorinį pagrindimą, anketos klausimai suformuluoti atitinkamai keliamam tyrimo tikslui ir
iš jo išplaukiantiems uždaviniams. Produkto paketas apima ataskaitą, kurioje pagrindžiama ir
suformuluojama tyrimo metodika, tikslas, uždaviniai, tyrimo anketa, rekomenduojama tyrimo eiga,
pateikiama anketa, kurią pirkėjas gali naudoti savo atliekamiems tyrimas. Produkto paketas taip pat
apima MsExcel formato failą sutyrimo imties skaičiuokle, trumpa bei išplėstine tyrimo rezultatų
suvestine, kuriose įdiegtos formulės palengvins rezultatų analizę.
Ataskaitoje siūloma metodologija grindžiama moksliniais darbais, pateikiamos nuorodos į
šaltinius bei literatūros sąrašas. Pateikiamos informaciją apibendrinančios ir analitinės lentelės,
grafikų pavyzdžiai.

Turinys
1. Tyrimo atlikimo gairės .......................................................3
2. Tyrimo metodika .................................................................6
2.1. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai ..........................6
2.2. Tyrimo metodas................................................................6
2.3. Anketos sudarymas ir pagrindimas ..........................7
2.4. Tyrimo imtis .......................................................................9
3. Anketa......................................................................................10
Literatūra .....................................................................................14
Kaina: 2.00
Kaip pirkti?